Uk?ad endokannabinoidowy (ECS)

Wiemy, ?e ma trudn? nazw?, ale przyzwyczaisz si? do niej gdy tylko dowiesz si?, jak wa?ny jest dla naszego zdrowia i dobrego samopoczucia.

Chocia? mo?e si? to wydawa? nowym tematem, a wi?kszo?? z nas nie jest zaznajomiona z badaniami nad konopiami indyjskimi, konopie, a konkretnie CBD, to dziedzina, ktra by?a do?? intensywnie badana od kilkudziesi?ciu lat. Historia ich stosowania jako remedium si?ga staro?ytno?ci w Chinach i Indiach.

Je?li czyta?e? o tym dlaczego organizm cz?owieka tak dobrze toleruje konopie? By? mo?e ju? co? o nim wiesz (lub s?ysza?e? gdzie indziej). W ka?dym razie wyja?nijmy, jak dzia?a ten ciekawy system.

System regulacji blu i przyjemno?ci

Wed?ug Project CBD, prowadzonej przez dziennikarzy i bardzo pouczaj?cej strony po?wi?conej konopiom, system endokannabinoidowy to biochemiczny system komunikacji znajduj?cy si? w naszym ciele. Ma bardzo szczeglne funkcje, ktre s? kluczowe dla naszego dobrego samopoczucia.

System endokannabinoidowy sk?ada si? z zestawu receptorw w mzgu i niektrych innych cz??ciach cia?a. W rzeczywisto?ci nazwa pochodzi od homonimicznych zwi?zkw chemicznych, endokannabinoidw. Wi?c w?a?ciwie mam kannabinoidy w moim ciele? C?, tak jakby.

Dwa rodzaje receptorw kannabinoidowych

W naszym ciele mamy dwa rodzaje receptorw: CB1, ktry znajduje si? w mzgu; CB2, ktry znajduje si? w ca?ym uk?adzie nerwowym, jelitach i tkance ??cznej.

Blesching, U. (2015). Indeks zdrowia konopi: po??czenie nauki o medycznej marihuanie z technikami uwa?no?ci w celu wyleczenia 100 przewlek?ych objaww i chorb. Kalifornia: Ksi??ki p?nocnoatlantyckie

Endokannabinoidy to zwi?zki chemiczne wytwarzane przez nasz organizm z kwasw t?uszczowych (zw?aszcza Omega-3). Receptory te pomagaj? regulowa? podstawowe funkcje naszego metabolizmu: reguluj? bl, przyjemno??, nastrj, trawienie i kontrol? motoryczn?. Kiedy system staje si? niezrwnowa?ony, organizm przestaje wytwarza? naturalne kannabinoidy niezb?dne do jego prawid?owego funkcjonowania, a te funkcje ulegaj? zmianie: czujemy si? chorzy, cierpimy z powodu blu i mamy gorszy nastrj.

Zwi?zek mi?dzy tym systemem a konopiami polega na tym, ?e kannabinoidy (cz?steczki ro?liny konopi) oddzia?uj?, a raczej aktywuj? system endokannabinoidowy i receptory, ktre w?a?nie przedstawili?my.

Homeostaza a uk?ad endokannabinoidowy

Homeostaza to samoreguluj?cy si? proces, dzi?ki ktremu systemy biologiczne maj? tendencj? do utrzymywania stabilno?ci, jednocze?nie dostosowuj?c si? do warunkw optymalnych do przetrwania (Britannica). Oznacza to, ?e nasz organizm ma zasoby do samoregulacji, a du?? cz??? tej pracy wykonuje uk?ad endokannabinoidowy. Dlatego spo?ywanie kannabinoidw przyczynia si? do stymulacji procesw homeostazy realizowanych przez uk?ad endokannabinoidowy.

Wi?c moje cia?o ma lekarstwo na wszystkie moje ble?

C?, to jeden ze sposobw podsumowania. Jasne jest, ?e CBD jest bardzo pomocne, je?li chodzi o naturaln? regulacj? organizmu, poniewa? pomagamy aktywowa? funkcj? homeostazy.

Jak odkryto system endokannabinoidowy?

Studiowanie i badanie konopi jako surowca lub substancji leczniczej nie by?o i nie jest ?atwym zadaniem. Jednak zawsze s? szczeliny, przez ktre wpada ?wiat?o, a przypadek dr Mechoulama jest jednym z nich (tak, to ten na zdj?ciu).

Znany w niektrych przypadkach jako ojciec marihuany ze wzgl?du na swoje rewolucyjne badania i wielkie odkrycia, postanowi? zbada? ro?lin? z tej samej perspektywy, z ktrej badane s? inne substancje. Zaskoczony, ?e spo?eczno?? naukowa po?wi?ci?a si? badaniu morfiny, kokainy, wyizolowanej jako substancja jakie? 150 lat temu, ale nie konopi indyjskich, postanowi? zbada? zapomnian? substancj?. By? pierwszym wsp?czesnym naukowcem, ktry wyizolowa? jedn? z cz?steczek obecnych w konopiach, w rzeczywisto?ci jedn? z najbardziej znanych do u?ytku rekreacyjnego: THC, skrt od ?9-tetrahydrokannabinolu.

Jego badania w latach 60. opiera?y si? na haszyszu z komisariatu policji w Izraelu. Oprcz THC uda?o mu si? rwnie? wyizolowa? CBD, czyli kannabidiol. W szczeglno?ci ten sk?adnik wykaza? du?? skuteczno?? lecznicz? w leczeniu psychozy, leczeniu przewlek?ego blu i napadw padaczkowych.

W 1992 roku dr Mechoulam odkry? uk?ad endokannabinoidowy. Wed?ug jego bada? nie jest to zwyk?y zbieg okoliczno?ci, ?e spo?ywamy kannabinoidy. Mechoulam odkry?, ?e kannabinoidy przyczepiaj? si? do r?nych obszarw mzgu, a tak?e do innych cz??ci mzgu, w ktrych znajduj? si? receptory uk?adu endokannabinoidowego. Dzi?ki swoim badaniom zobaczy?, jak wa?ny jest anandamid: neuroprzeka?nik kwasw t?uszczowych, ktry jest powi?zany z kontrol? proliferacji komrek rakowych. Pochodzenie tego neuroprzeka?nika, wed?ug Europapress, wywodzi si? z sanskryckiej ananda, co oznacza rado??, najwy?sze szcz??cie.

Bior?c pod uwag? oglno?wiatow? prohibicj? marihuany, nadal nie jeste?my ?wiadomi niektrych jej w?a?ciwo?ci, dlatego badania nad tym neuroprzeka?nikiem wci?? trwaj?. B?dziemy ?ledzi? post?py w tej dziedzinie i informowa? Pa?stwa na bie??co.

Chcie? wiedzie? wi?cej? Sprawd? te ?wietne linki: Film dokumentalny o dr Mechoulamie: Naukowiec

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top