Konopie indyjskie, THC i CBD, co jest czym?

Kiedy widzimy p?ki marihuany, trudno (je?li nie prawie niemo?liwe) zidentyfikowa?, czy jest to CBD czy THC. W rzeczywisto?ci oba akronimy odnosz? si? do najbardziej znanych kannabinoidw obecnych w konopiach indyjskich, oprcz wielu innych (istnieje ich oko?o 140).

Konopie i konopie (ro?liny z tej samej rodziny) by?y u?ywane od tysi?cleci w wielu cywilizacjach do celw rekreacyjnych i leczniczych. Jednak rosn?ce wykorzystanie CBD jako alternatywy leczniczej nabiera du?ego znaczenia w naszych wsp?czesnych czasach (mo?e za 200 lat b?d? si? z nas ?mia?). W ka?dym razie wyja?nijmy w tym artykule g?wne r?nice mi?dzy tymi dwoma kannabinoidami.

Chocia? marihuana jest u?ywana od wiekw, jej konsumpcja jest nadal tematem tabu i uwa?ana za substancj? niebezpieczn?. Czy to naprawd?? Co jest w tym naprawd? niebezpiecznego?

Po pierwsze, marihuana jest produktem naturalnym, ktry samoistnie ro?nie w naturze. To prawda, ?e ??istniej? odmiany syntetyczne, ale skupimy si? na odmianach naturalnie uprawianych, tak jak robimy to w CBD Alchemy: wszystkie nasze odmiany pochodz? z upraw ekologicznych we W?oszech.

Ro?lina konopi zawiera du?? list? aktywnych sk?adnikw obecnych w jej li?ciach, a g?wnie w kwiatach (lepiej znanych jako p?ki). CBD (kannabidiol) i THC (tetrahydrokannabinol) to aktywne sk?adniki zwane kannabinoidami: wchodz? w interakcj? z naszym uk?adem endokannabinoidowym, ktry odpowiada za utrzymanie prawdziwej rwnowagi w naszym organizmie.

THC

THC to sk?adnik psychoaktywny obecny w ro?linie konopi.

Marihuana o wysokim poziomie THC jest uwa?ana za mi?kki narkotyk, ktry pochodzi z suszenia kwiatw konopi. Istniej? r?ne odmiany (st?d te? r?ne nazwy odmian) i faktycznie konopie s? zazwyczaj bogatsze w CBD, a tradycyjna marihuana jest bogatsza w THC.

THC: g?wne efekty

W r?nych trybach konsumpcji: w?dzona, waporyzowana, spo?yta (ciasta, ciasteczka), podawana itp. marihuana z THC generalnie powoduje nast?puj?ce efekty:

EuforiaRozd?cieSuszenie w jamie ustnejOdhamowanieZaczerwienienie oczuWzmo?ony apetyt (s?ynne monchies)Wahania nastrojuWzmo?one t?tno (tachykardia)ZamieszanieWzmo?ona kreatywno??Zmiany odczuwania przestrzeni i czasuZwolnienie motorykiWyostrzone zmys?yMo?liwe nasilenie istniej?cych objaww psychotycznych

THC dzia?a na poziomie fizycznym i psychicznym, dlatego mwimy, ?e jest psychoaktywny. Wspomniane efekty mog? trwa? od 3 do 6 godzin; ka?da osoba jest inna i te efekty mog? si? r?ni? u ka?dego z nas, dlatego bardzo wa?ne jest s?uchanie naszego cia?a. Zawsze przyjmuj mniejsze dawki i po prostu zwi?kszaj, gdy masz nad tym kontrol?. Co wi?cej, w przypadku marihuany bogatej w THC istnieje r?nica mi?dzy dwiema odmianami Indica (zwykle bardziej relaksuj?ca i dobra do spania) i Sativa (lepsza w ci?gu dnia, aktywuj?ca). W CBD to rozr?nienie raczej nie ma znaczenia, chocia? s? dominacje.

CBD

CBD jest rwnie? sk?adnikiem konopi, ktre w przeciwie?stwie do THC nie s? psychoaktywne. Oznacza to, ?e nie dzia?a na poziomie psychologicznym, ale fizycznym, zw?aszcza na p?aszczy?nie mi??niowej. Ponadto liczne badania potwierdzaj?, ?e pomaga ?agodzi? psychoaktywne dzia?anie THC i zmniejsza g?d THC.

CBD: g?wne efekty

Przeciwzapalne PrzeciwblowePrzeciwutleniaj?ceRelaksuj?ce i uspokajaj?ceReguluje uk?ad odporno?ciowyPrzeciwwymiotne (redukuje nudno?ci i wymioty)PrzeciskurczoweNiedoci?nieniowe?agodzi stres i niepokj

CBD jest powszechnie u?ywane do celw leczniczych ze wzgl?du na wspomniane wy?ej efekty oraz fakt, ?e nie jest to kannabinoid psychoaktywny. CBD ma ogromne korzy?ci dla naszego organizmu, dlatego nie trzeba obawia? si? ?adnych negatywnych skutkw. Znana rwnie? jako legalna marihuana, poniewa? zawiera mniej ni? 0,2% THC, jej u?ytkownicy nie s? nara?eni na jakiekolwiek skutki zwi?zane z THC, poniewa? proporcjonalnie 0,2% THC jest zbyt niskie, aby ktokolwiek mg? przejawia? wy?ej wymienione objawy.

Jedynym ryzykiem lub negatywnym skutkiem przyjmowania CBD jest generalnie przyjmowanie go przez inhalacj? ze spalaniem, poniewa? proces spalania mo?e uszkodzi? p?uca. Co do reszty, wszystkie inne sposoby konsumpcji nie stanowi? zagro?enia dla zdrowia.

Czy stosowanie CBD mo?e by? niebezpieczne?

Absolutnie nie. Z wy?ej wymienionych r?nic wida?, ?e CBD ma bardzo wyra?ny i leczniczy wp?yw na organizm, nie uszkadzaj?c innych jego cz??ci, co mo?e mie? miejsce w przypadku innych lekw. Jednak bardzo wa?ne jest, aby zawsze skonsultowa? si? z profesjonalnym lekarzem, ktremu ufasz, przed rozpocz?ciem jakiegokolwiek leczenia CBD lub leczenia.

Oglnie rzecz bior?c, za ka?dym razem, gdy przyjmujemy jak?kolwiek substancj?, wa?ne jest, aby pami?ta?, ?e ka?dy jest inny i ?e dawkowanie mo?e si? r?ni? w zale?no?ci od osoby. Paracelsus, uwa?any za ojca farmakologii, powiedzia? to dobrze: dozowanie oleju CBD jest wszystkim.

Rozr?nienie mi?dzy obydwoma kannabinoidami jest kluczowe, poniewa? pochodz? z tej samej ro?liny, ale maj? bardzo r?ne efekty i zastosowania.

Skoro ju? wiesz o obu, czy chcia?by? sprbowa? naszego CBD? Znajd? wszystkie nasze produkty tutaj.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top