Jakie s? zalety CBD dla zwierz?t domowych?

Powszechnie wiadomo, ?e praktycznie wszystkie zwierz?ta posiadaj? uk?ad endokannabinoidowy, ktry jest niezb?dny do utrzymania homeostazy (tj. zdolno?ci do samoregulacji) wielu narz?dw.

Znajdujemy go w rybach, gadach, ptakach i ssakach; nawet u robakw, pijawek i najwyra?niej nawet prymitywnych bezkr?gowcw, w tym Hydry, by?y w nie wyposa?one. W naturze wydaje si?, ?e tylko owady nie maj? tego wa?nego systemu, ktry utrzymuje homeostaz? w uk?adzie nerwowym i odporno?ciowym, a tak?e w innych narz?dach.

Wykorzystuj?c z?o?ony system receptorw i chemicznych cz?steczek sygnalizacyjnych, system endokannabinoidowy moduluje uk?ad nerwowy i odporno?ciowy oraz inne narz?dy, ?agodz?c bl i stany zapalne, moduluj?c metabolizm i funkcje neurologiczne, promuj?c zdrowe trawienie oraz wspieraj?c funkcje rozrodcze i wzrost zarodka.

Od czasu odkrycia rozwj bada? nad ECS doprowadzi? do nowego podej?cia w r?nych obszarach, pocz?wszy od leczenia blu, terapii nowotworowej, zaburze? neurologicznych, a tak?e redukcji stresu i l?ku.

Naukowcy s? pewni, ?e w przysz?o?ci b?d? mogli dowiedzie? si? wi?cej na temat roli uk?adu endokannabinoidowego w patogenezie chorb i utrzymaniu zdrowia zwierz?t.

Te ogromne wysi?ki badawcze obejmuj? rwnie? badanie potencjalnego wp?ywu produktw CBD na naszych czworono?nych przyjaci?. Wyniki dobitnie pokazuj?, ?e nasze zwierz?ta czerpi? z tego korzy?ci na wiele sposobw, podobnie jak ludzie.

Olej CBD dla zwierz?t jest bardzo podobny do oleju wytwarzanego dla ludzi i w ostatnich latach sta? si? kluczowym elementem w terapii zwierz?t domowych, ktre potrzebuj? ulgi w blu, relaksu i rwnowagi nastroju oraz w celu poprawy jako?ci ?ycia – zw?aszcza w podesz?ym wieku.

L?k, stany zapalne i ble starcze: jak zwierz?ta domowe znajduj? ulg??

CBD jest rwnie? cz?sto wymieniane jako mo?liwe leczenie wielu schorze?, ktre nasi przyjaciele dziel? z lud?mi, w tym radzenia sobie z blem, zapaleniem staww, l?kiem, drgawkami, a nawet rakiem. Zastosowanie CBD do leczenia tych schorze? wci?? wymaga dalszych bada?, ale istnieje coraz wi?cej dowodw naukowych.

Korzy?ci p?yn?ce z oleju CBD dla psw cierpi?cych na stany l?kowe

L?k separacyjny u szczeni?t, stres pourazowy spowodowany przemoc? lub strach przed g?o?nymi d?wi?kami, takimi jak grzmoty lub prace budowlane, to wszystkie mo?liwe przyczyny niepokoju u psw. Poniewa? oleje CBD reguluj? centralny uk?ad nerwowy i redukuj? nadpobudliwe stany psychiczne, w?a?ciciele zwierz?t u?ywaj? ich w celu zmniejszenia przewlek?ego stresu i niepokoju u swoich psw.

Niektre z g?wnych korzy?ci p?yn?cych ze stosowania oleju CBD dla niespokojnych psw to:

  • Zmniejszenie wydzielania hormonw stresu
  • ?agodzenie nadpobudliwo?ci mzgu
  • Wywo?uj? pozytywny wp?yw na ich nastrj
  • Korzy?ci p?yn?ce z oleju CBD dla psw cierpi?cych na artretyzm lub epilepsj?

Jak niestety zdarza si? wielu ludziom, stawy psw cz?sto ulegaj? degeneracji wraz z wiekiem; Zapalenie staww, ktrego objawy mog? drastycznie obni?y? jako?? ?ycia psa o ponad dziesi?? lat.

Wykazano, ?e olej CBD stosowany wcze?nie mo?e ?agodzi? przewlek?y bl staww i stany zapalne, zapobiegaj?c lub spowalniaj?c post?p choroby.

Stosowanie oleju CBD mo?e by? rwnie? korzystne dla psw cierpi?cych na zaburzenia konwulsyjne, takie jak epilepsja, choroba cz?sto wywo?ywana przez nieznan? przyczyn?.

Weterynarze na og? lecz? ten stan silnymi lekami przeciwpadaczkowymi, ale mo?na je podawa? tylko przez pewien czas, poniewa? terapia z czasem jest mniej skuteczna; ponadto, gdy lek jest stosowany przez d?ugi czas, istnieje ryzyko, ?e nasze zwierz?ta mog? mie? wiele skutkw ubocznych.

Dlatego stosowanie oleju CBD staje si? coraz bardziej popularne: okaza? si? doskona?ym sprzymierze?cem w leczeniu tego dyskomfortu, poniewa? chocia? jest bardzo aktywny w zmniejszaniu drgawek u zwierz?t domowych, ma znacznie ?agodniejsze skutki uboczne.

CBD mo?e mie? skutki uboczne u psw

Oglnie produkty CBD dla zwierz?t domowych s? dobrze tolerowane przez psy. Skutki uboczne spo?ywania CBD najprawdopodobniej znikn?, gdy organizm Twojego zwierzaka przyzwyczai si? do tego.

Poza tym CBD dla psw mo?e powodowa? ?agodne skutki uboczne, w tym:

  • uczucie zm?czenia i senno?ci
  • uczucie zawrotw g?owy lub blu g?owy
  • bl ?o??dka, po ktrym cz?sto wyst?puje biegunka

CBD pochodz?ce z konopi jest zatem doskona?? broni? w walce z tym dyskomfortem, a poniewa? nie jest psychoaktywne, mo?e sta? si? wa?n? cz??ci? codziennej diety. Bogate w CBD przysmaki dla psw s? klasycznym przyk?adem jednego ze sposobw na podawanie im CBD.

CBD mo?e odgrywa? wa?n? rol? w poprawie stanu psychicznego Twojego pupila, poprawie jego samopoczucia lub z?agodzeniu dyskomfortu fizycznego, chocia? zawsze zalecamy skonsultowanie si? z lekarzem weterynarii przed jego podaniem, zw?aszcza je?li obecnie przyjmuje jakiekolwiek leki lub recepty.

Czy istnieje zalecana cz?stotliwo?? podawania dla mojego psa?

W?a?ciciele, ktrzy martwi? si? konwulsyjn? aktywno?ci? swojego psa lub chc? poprawi? stan jego skry, mog? odnie?? korzy?ci z cz?stego stosowania, dlatego wi?kszo?? producentw zaleca regularne spo?ywanie 1 lub 2 razy dziennie.

Chocia? z pewno?ci? rozs?dne by?oby podawanie dziennej dawki psu cierpi?cemu na ci?g?y silny niepokj, co je?li twj przyjaciel czuje si? wzburzony podczas podr?y samochodem?

Dzienna dawka z pewno?ci? nie by?aby konieczna, zw?aszcza je?li nie ma innych podstawowych schorze?: ka?dy przypadek jest indywidualny i musi by? oceniany zgodnie z problemami zwierz?cia.

Je?li chodzi o rodzaj produktu, jest on dost?pny na rynku w r?nych postaciach i mo?e by? przyjmowany doustnie bezpo?rednio lub razem z po?ywieniem.

W celu uzyskania informacji o dawkach i diecie zwierz?cia zaleca si? konsultacj? z weterynarzem.


?rd?a:
https://www.researchgate.net/publication/333306722_Cannabis_in_Veterinary_Medicine_Cannabinoid_Therapies_for_Animals
https://www.researchgate.net/publication/335377881_Using_Cannabis_and_Cannabidiol_CBD_Oil_in_Dog_Training_and_Behavior_Work
https://www.avma.org/sites/default/files/2021-03/APH-CannabisResources-Report-20201207.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6770351/pdf/animals-09-00686.pdf
https://www.essenz.pl/blogs/hemp/czy-powinienem-dawac-cbd-swojemu-pupilowi

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top