Czym jest marihuana?

Konopie indyjskie s? u?ywane od czasw staro?ytnych i pochodz? z ro?liny Cannabis sativa. Jest znany jako lek psychoaktywny, co oznacza, ?e ??wp?ywa na funkcjonowanie mzgu i powoduje zmiany w percepcji, nastroju, ?wiadomo?ci lub zachowaniu. Zawiera co najmniej 85 z?o?onych substancji chemicznych zwanych kannabinoidami i uwa?a si?, ?e w szczeglno?ci 2 s? odpowiedzialne za jego dzia?anie:

Tetrahydrokannabinol (THC) jest g?wnym sk?adnikiem psychoaktywnym, dzia?aj?cym g?wnie na o?rodkowy uk?ad nerwowy, gdzie wp?ywa na funkcjonowanie mzgu.

Kannabidiol (CBD) ma g?wnie w?a?ciwo?ci niepsychoaktywne i zmniejsza psychoaktywne dzia?anie THC.

Nasze komrki mzgowe wytwarzaj? w?asn? mark? tych cz?steczek zwanych endokannabinoidami, ktre s? uwa?ane za zaanga?owane w regulacj? ca?ego szeregu funkcji mzgu, w tym pami?ci, przyjemno?ci, koncentracji, my?lenia, ruchu i koordynacji, apetytu i blu.

Dotychczasowe dowody skuteczno?ci dzia?ania

Nie ma w?tpliwo?ci, ?e kannabinoidy s? interesuj?cymi cz?steczkami biologicznymi i odgrywaj? wiele wa?nych rl w naszym organizmie. W rezultacie prowadzi si? ogromn? ilo?? bada?, aby lepiej zrozumie? t? z?o?on? rodzin? chemikaliw i ich potencja? w wielu r?nych chorobach.

Mamy 2 g?wne typy receptorw kannabinoidowych, CB1 i CB2, ktre znajduj? si? w ca?ym ciele. Kiedy kannabinoid przy??cza si? do jednego z tych receptorw na powierzchni komrki, wyzwala odpowied? biologiczn?.

Receptory CB1 reaguj? na THC i znajduj? si? w mzgu. Receptory te s? w du?ej mierze odpowiedzialne za nies?awne haj i psychoaktywne efekty zwi?zane z u?ywaniem konopi.

Receptory CB2 reaguj? na CBD. Znajduj? si? one g?wnie na komrkach uk?adu odporno?ciowego, ale mo?na je rwnie? znale?? w niektrych komrkach mzgu, gdzie uwa?a si?, ?e bior? udzia? w ?agodzeniu blu. Wyst?puj? rwnie? na komrkach mikrogleju, ktre dzia?aj? jako pierwsza i g?wna forma aktywnej obrony immunologicznej w o?rodkowym uk?adzie nerwowym.

Ale te 2 receptory kannabinoidowe mog? nie opowiada? ca?ej historii. Najnowsze badania ujawni?o, ?e THC mo?e rwnie? wi?za? si? z innymi, niekannabinoidowymi receptorami na powierzchni komrek mzgowych, i ?e te interakcje mog? dawa? zupe?nie inne efekty.

Z?o?one i wielorakie role odgrywane przez te r?ne typy kannabinoidw w naszych cia?ach i mzgach nie s? dobrze poznane. Dotychczasowe badania wykaza?y w laboratorium wiele interesuj?cych efektw, ktre mog? by? obiecuj?ce dla choroby Parkinsona.

Kontrolowanie i koordynacja ruchu

W obszarach mzgu zaanga?owanych w koordynacj? ruchu znajduje si? wiele receptorw kannabinoidowych. Jednak rola, jak? odgrywaj? kannabinoidy, pozostaje tajemnic?.

Eksperymenty z wykorzystaniem modeli zwierz?cych da?y zr?nicowane i niespjne wyniki pod wzgl?dem dr?enie, powolno?? oraz dyskinezy (niekontrolowane ruchy) ktre s? kluczowymi cechami choroby Parkinsona. W niektrych okoliczno?ciach kannabinoidy wydaj? si? by? pomocne, w innych pogarszaj? sytuacj?.

Te myl?ce wyniki sugeruj?, ?e wci?? musimy si? wiele nauczy? o roli, jak? te substancje chemiczne odgrywaj? w kontrolowaniu ruchu i jak mo?na wykorzysta? ich dzia?anie do poprawy leczenia choroby Parkinsona.

Ochrona komrek mzgowych

Jedn? z najbardziej ekscytuj?cych cech kannabinoidw jako potencjalnych lekw jest ich szerokie spektrum dzia?ania.

Jest to szczeglnie wa?ne w stanach neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Parkinsona, gdzie komrki mzgowe walcz? z szeregiem problemw, w tym:

nieprawid?owe fa?dowanie bia?ek ktre powoduje powstawanie zniekszta?conych bia?ek, ktre gromadz? si? wewn?trz komrek

stan zapalny gdy system obronny mzgu staje si? nadaktywny i powoduje uszkodzenia

stres oksydacyjny gdy wyst?puje przeci??enie szkodliwych cz?steczek zwanych wolnymi rodnikami

awaria mitochondriw kiedy male?kie baterie wytwarzaj?ce energi?, ktre zasilaj? nasze komrki, przestaj? dzia?a? prawid?owo

Badania laboratoryjne sugeruj?, ?e kannabinoidy mog? wp?ywa? na wszystkie te procesy. Wi?kszo?? bada? do tej pory skupia?a si? na roli receptorw CB2 w regulowaniu stanu zapalnego, o ktrym wiadomo, ?e nasila si? w obszarach mzgu dotkni?tych chorob? Parkinsona. Niektre eksperymenty testuj?ce leki celuj?ce w receptory CB2 u myszy i szczurw, takie jak to badanie, od naukowcw z Uniwersytetu Zjednoczonych Emiratw Arabskich, okaza?y si? obiecuj?ce w ochronie przed uszkodzeniami podobnymi do choroby Parkinsona.

Inne objawy i choroby

Oprcz fizycznych objaww choroba Parkinsona mo?e mie? inne objawy pocz?wszy od depresji i l?ku po halucynacje, problemy z pami?ci? i demencj?. Te objawy mog? by? cz?sto najtrudniejsze do leczenia. Jednak kannabinoidy okaza?y si? obiecuj?ce w radzeniu sobie z niektrymi z tych innych objaww

Badania wykaza?y, ?e kannabinoidy mog? mie? korzystne skutki w szczurzych i mysich modelach l?ku i zespo?u stresu pourazowego, ale mog? mie? skutki uboczne (w tym l?k), szczeglnie gdy s? stosowane w d?u?szej perspektywie. Ale ostatnia recenzja podkre?li?a potencja? kannabinoidw w depresji, kontroli nagrody i blu, ktre s? pal?cymi problemami w chorobie Parkinsona. Jednak je?li chodzi o wp?yw na sen, dowody s? mieszane w zale?no?ci od: ta recenzja.

Oglnie rzecz bior?c, badania wydaj? si? sugerowa?, ?e same kannabinoidy lub oparte na nich leki mog? by? u?ytecznym podej?ciem w przypadku niektrych z tych innych aspektw choroby Parkinsona, ale nadal istnieje potrzeba dalszych bada?, aby zrozumie?, jak najlepiej wykorzysta? korzystne efekty przy minimalizacji skutki uboczne.

A co ze badaniami na ludziach?

Widzieli?my wi?c, ?e kannabinoidy maj? kilka interesuj?cych efektw w laboratorium, gdy s? testowane na komrkach lub zwierz?tach, takich jak myszy i szczury, ale prawdziwym testem jest sprawdzenie, czy te efekty mo?na rwnie? zaobserwowa? u ludzi.

Do tej pory w literaturze naukowej opisano tylko kilka niewielkich bada? leczenia opartego na konopiach indyjskich u osb z chorob? Parkinsona, ktre podsumowali?my poni?ej:

Badanie pilota?owe 1990

Brytyjscy naukowcy przeprowadzili bardzo ma?e badanie na 5 osobach z chorob? Parkinsona z silnym dr?eniem. Uczestnicy byli oceniani przez lekarzy przed i po paleniu marihuany jak papierosa. ?aden z pacjentw, w tym jedna osoba, ktra wcze?niej zg?asza?a korzy?ci, nie odczu? ulgi ani poprawy w zakresie dr?enia. Czytaj wi?cej

Badanie pacjentw 2004

Badacze z Czech rozes?ali 630 kwestionariuszy do osb z chorob? Parkinsona w Pradze. Otrzymali wype?nione kwestionariusze od nieco ponad po?owy z nich, a 85 osb zg?osi?o u?ywanie konopi indyjskich.

Spo?rd tych 85 osb prawie po?owa stwierdzi?a, ?e ??po za?yciu konopi indyjskich do?wiadczy?o pewnej poprawy objaww ruchowych. Ale, co mo?e by? zaskakuj?ce, po?owa zg?osi?a brak wp?ywu na chorob? Parkinsona, a 4 osoby stwierdzi?y, ?e pogorszy?o si? ich objawy.

Ankiety takie jak ta mog? dostarczy? przydatnych informacji, ale nie spe?niaj? tych samych standardw naukowych, co prawid?owo przeprowadzone badania kliniczne. Oznacza to, ?e wyniki nale?y traktowa? z ostro?no?ci? i nie stanowi? dowodu korzy?ci medycznych.

Przyjrzyjmy si? teraz jeszcze 2 prbom.

Badanie dyskinezy 2004

Zesp? brytyjskich naukowcw przeprowadzi? badanie, aby oceni? wp?yw doustnego ekstraktu z konopi indyjskich na dyskinezy u 19 osb z chorob? Parkinsona. Uczestnicy zostali losowo przydzieleni do otrzymywania doustnego ekstraktu z konopi przez 4 tygodnie, a nast?pnie 2-tygodniowej przerwy, a nast?pnie placebo przez 4 tygodnie lub odwrotnie. Oznacza?o to, ?e wszyscy uczestnicy otrzymywali doustny ekstrakt z konopi przez okres 4 tygodni, ale nie wiedzieli, kiedy go otrzymuj?. Poziom dyskinezy uczestnikw oceniano za pomoc? zunifikowanej skali oceny choroby Parkinsona (UPDRS) i wielu innych miar, w tym kwestionariuszy i pami?tnikw.

Wyniki by?y rozczarowuj?ce. Ekstrakt z konopi indyjskich nie powodowa? poprawy w zakresie dyskinez ani objaww choroby Parkinsona w ?adnym ze ?rodkw. Z drugiej strony, leczenie by?o dobrze tolerowane i nie by?o znacz?cych skutkw ubocznych. Czytaj wi?cej

Badanie rozpoznawcze 2014

Niedawno zesp? naukowcw z Brazylii przeprowadzi? badanie na 21 osobach z chorob? Parkinsona, ktre podzielono na 3 grupy: grup? placebo, grup?, ktra otrzymywa?a dawk? 75 mg kannabidiolu dziennie oraz grup?, ktra otrzymywa?a 300 mg kannabidiolu dziennie. Nie jest jasne, jak d?ugo trwa?o badanie ani czy uczestnicy wiedzieli, w ktrej grupie si? znajduj?.

Naukowcy ocenili uczestnikw za pomoc? r?nych ?rodkw i stwierdzili, ?e nie by?o r?nic w grupach pod wzgl?dem objaww choroby Parkinsona mierzonych za pomoc? UPDRS i nie by?o dowodw na to, ?e leczenie kannabinoidami mia?o biologicznie neuroprotekcyjne dzia?anie. Jednak pod wzgl?dem jako?ci ?ycia istnia?a znacz?ca r?nica mi?dzy grup? placebo a grup? otrzymuj?c? 300 mg dziennie chocia? z abstraktu nie wynika jasno, ktre aspekty jako?ci ?ycia uleg?y poprawie. Czytaj wi?cej

W obu tych badaniach nie uda?o si? wykaza?, ?e leczenie oparte na konopiach indyjskich zapewnia korzy?ci wskazane w badaniach laboratoryjnych osobom z chorob? Parkinsona.

Ale obaj byli bardzo mali pod wzgl?dem liczby uczestnikw i do?? krtkoterminowi, wi?c z pewno?ci? mo?na argumentowa?, ?e nie dali?my uczciwej marihuanie. Potrzebne s? wi?ksze i bardziej kompleksowe badania, a na Uniwersytecie Kolorado w USA trwa obecnie badanie kliniczne fazy 2, finansowane przez firm? farmaceutyczn?, patrz?c na wp?yw kannabidiolu na dr?enie u 50 osb z chorob? Parkinsona. Czytaj wi?cej

Zagro?enia i skutki uboczne

Podobnie jak w przypadku ka?dego leczenia medycznego, leczenie oparte na konopiach wi??e si? rwnie? z ryzykiem i skutkami ubocznymi, ktre nale?y w pe?ni zrozumie? i porwna? z mo?liwymi korzy?ciami.

Przegl?d Cochrane opublikowany w 2015 r. przyjrza? si? 79 badaniom z u?yciem kannabinoidw w r?nych chorobach, w tym przewlek?ym blu, depresji, l?ku, stwardnieniu rozsianym i innych. Autorzy odkryli, ?e leczenie oparte na kannabinoidach wi?za?o si? ze zwi?kszonym ryzykiem wyst?pienia negatywnych skutkw, w tym:

 • os?abienie fizyczne lub brak energii
 • problemy z rwnowag?
 • dezorientacja
 • zawroty g?owy
 • dezorientacja
 • biegunka
 • senno??
 • sucho?? w ustach
 • zm?czenie
 • halucynacje
 • md?o?ci
 • wymioty

Istniej? rwnie? inne wa?ne czynniki, ktre nale?y wzi?? pod uwag?, je?li chodzi o bezpiecze?stwo.

Co jest w twojej marihuanie?

Konopie indyjskie wyst?puj? w wielu formach, zarwno naturalnych, jak i syntetycznych, a poziomy r?nych kannabinoidw (THC i CBD) mog? si? znacznie r?ni?. Badania prowadzone w USA nad narkotykami skonfiskowanymi przez policj? sugeruje, ?e w ci?gu ostatnich 2 dekad poziom THC w marihuanie ulicznej rs?, co zwi?ksza ryzyko wyst?pienia szkodliwych reakcji, takich jak halucynacje, paranoja i epizody psychotyczne.

Zdrowie sercowo-naczyniowe

Palenie marihuany podra?nia p?uca i mo?e powodowa? problemy z oddychaniem, w tym kaszel, cz?stsze choroby p?uc i wi?ksze ryzyko infekcji p?uc. U?ywanie marihuany mo?e rwnie? podnie?? t?tno i mo?e nawet zwi?kszy? ryzyko zawa?u serca. Osoby starsze i osoby z problemami z sercem mog? by? bardziej zagro?one.

Na?g

W przesz?o?ci marihuana nie by?a uwa?ana za uzale?niaj?c?. Jednak badania wykaza?y, ?e mo?e uzale?nia?, a uwa?a si?, ?e oko?o 10% regularnych u?ytkownikw marihuany staje si? uzale?nione.

Nara?anie siebie lub innych na niebezpiecze?stwo

Podobnie jak prowadzenie samochodu pod wp?ywem alkoholu, prowadzenie pojazdu pod wp?ywem marihuany jest nielegalne i nadal mo?esz nie by? zdolny do prowadzenia samochodu dzie? po paleniu marihuany. Mo?esz otrzyma? wysok? grzywn?, zosta? zdyskwalifikowany z prowadzenia pojazdu, a nawet trafi? do wi?zienia.

Dowiedz si? wi?cej o marihuanie, CBD, prawie konopnym i zagro?eniach tutaj:

www.essenz.pl

www.purehemp.pl

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top