Czy kannabidiol pomaga na serce?

CBD to najnowsze kannabidiol czyli zwi?zek z konopi, ktry zawieraj? liczne nowatorskie prepraraty zdrowotne. Istnieje wiele twierdze? o tym, ?e kanabidiol mo?e pomc we wszystkim, od przewlek?ego blu i stanw zapalnych po l?k. Ale czym jest CBD i czy mo?e naprawd? pomc sercu? Zobaczmy co eksperci i lekarze mwi? na ten temat i jaka jest ich opinia o CBD na serce.

Co to jest CBD i czy jest legalne?

CBD, czyli kanabidiol, to substancja chemiczna pozyskiwana z li?ci i kwiatw konopi indyjskich. Sama marihuana jest nielegalnym narkotykiem klasy B, podobnie jak zawarty w niej zwi?zek THC (tetrahydrokannabinol). Ale czyste CBD nie jest nielegalne, poniewa? nie powoduje odurzaj?cych efektw typowych dla rekreacyjnej marihuany z konopi indyjskich.

Jakie produkty CBD s? dost?pne?

Wybr produktw CBD ostatnio eksplodowa?: mo?na kupi? olejki, kapsu?ki, ?ele na mi??nie, spraye i krople doustne, a tak?e piwo, herbat?, s?odycze, hummus, a nawet odzie? z CBD.

Wiele z nich mo?na ?atwo odebra? w renomowanych sklepach na g?wnych ulicach, takich jak Purehemp.pl czy Essenz.

Ceny mog? by? wysokie: butelka 500 mg kropli doustnych z olejem CBD mo?e kosztowa? Ci? nawet blisko 500 z?. Nie dlatego, ?e zniech?ci?o to ludzi: w ci?gu ostatnich dwch lat sprzeda? CBD w Polsce prawdopodobnie si? podwoi?a, co oznacza, ?e ??liczb? regularnych u?ytkownikw szacuje si? nawet ?wier? miliona konsumentw

Do czego s?u?y CBD?

Raport ?wiatowej Organizacji Zdrowia z 2018 r. sugerowa?, ?e CBD mo?e pomc w leczeniu objaww zwi?zanych z chorobami takimi jak rak, choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane (MS), l?k, depresja, bezsenno?? i choroba Alzheimera.

Zauwa?a jednak rwnie?, ?e badania te s? wci?? na wczesnym etapie i ?e potrzebne s? dalsze badania, zanim mo?na b?dzie wyci?gn?? wnioski na temat skuteczno?ci CBD.

Popularno?? CBD zosta?a wzmocniona faktem, ?e dwa leki zawieraj?ce CBD zosta?y zatwierdzone do stosowania na recept? w wielu krajach: Epidyolex, ktry, jak stwierdzono, zmniejsza liczb? napadw u dzieci z ci??k? padaczk?, oraz Sativex, ktry zawiera mieszank? CBD i THC i jest licencjonowany do leczenia sztywno?ci i skurczw mi??ni u osb ze stwardnieniem rozsianym.

Czy CBD dzia?a?

Harry Sumnall, profesor w dziedzinie u?ywania substancji w Uniwersytet Johna Mooresa w Liverpoolu, mwi: Je?li chodzi o produkty znalezione w sklepach, praktycznie nie ma dowodw na poparcie twierdze? wysuwanych dla wielu z nich. Du?o marketingu mwi, ?e CBD to cud wsp?czesno?ci; jednak marketing faktycznie wyprzedzi? dowody na to, do czego jest skuteczny.

Je?li chodzi o produkty znalezione w sklepach, praktycznie nie ma dowodw na poparcie twierdze? dotycz?cych wielu z nich.

Harry Sumnall, profesor specjalista w zakresie substancji odurzaj?cych na Uniwersytecie Johna Mooresa w Liverpoolu

Profesor Sumnall argumentuje, ?e chocia? mo?e to by? skuteczne dla niektrych osb, w niektrych z tych przypadkw wyniki mog? by? spowodowane efektem placebo (gdzie wiara pacjenta w leczenie sprawia, ?e ??czuje si? lepiej). Efekt placebo mo?e by? pot??ny, ale profesor Sumnall ostrzega, ?e ??je?li ludzie sprbuj? oleju CBD zamiast rozmawia? z lekarzem, mo?e to spowodowa? problem.

Najwi?ksz? r?nic? mi?dzy CBD stosowanym w badaniach klinicznych a w sklepach jest dawka. Badania wykaza?y, ?e niektre produkty zawieraj? bardzo ma?o CBD (a nawet wcale). Inne zawieraj? THC lub inne nielegalne substacje, a nawet alkohol ?lady rozpuszczalnikw alkoholowych zamiast CBD. Natomiast w badaniach klinicznych CBD jest oczyszczane, wytwarzane w bardzo wysokim standardzie czysto?ci i podawane w znacznie wy?szej dawce. Jest rwnie? przyjmowany regularnie i pod nadzorem lekarza.

Od 2016 r. ka?dy produkt CBD prezentowany jako maj?cy warto?? lecznicz? musi by? licencjonowany i regulowany jako lek, niezale?nie od tego, czy jest rzeczywi?cie skuteczny. Producenci musz? przestrzega? bardzo szczeg?owych i solidnych zasad dotycz?cych produkcji, pakowania i dostarczanych informacji.

Ale jak dot?d, jak zauwa?a profesor Sumnall, produkty CBD w sklepach s? sprzedawane jako suplementy diety, a nie leki, wi?c ?aden z nich nie przeszed? przez ten proces.

Czy CBD mo?e pomc sercu?

Zapalenie jest cz??ci? procesu, ktry prowadzi do wielu chorb, w tym: choroba wie?cowa serca, wysokie ci?nienie krwi oraz udar mzgu i istniej? dowody na to, ?e CBD ma w?a?ciwo?ci przeciwzapalne. Inne badania sugeruj?, ?e CBD mo?e dzia?a? ochronnie na serce: zosta?o to udowodnione u szczurw po ataku serca oraz u myszy z niektrymi uszkodzeniami serca zwi?zanymi z cukrzyca. Ale poniewa? badania te cz?sto opieraj? si? na odkryciach w laboratorium lub na zwierz?tach, a nie na ludziach, nie mo?emy jeszcze by? pewni, ?e CBD przyniesie identyczne korzy?ci ludzkiemu sercu. Jest na to spora szansa poniewa? w przesz?o?ci wielokrotnie – cho? nie zawsze – okazywa?o si?, ?e to co dobre dla ma?ych ssakw jest rwnie korzystne dla ludzi ze wzgl?du na podobie?stwa w mechanizmach funkcjonowania kluczowych obszarw funkcjonalnych organizmu cz?owieka.

Trwaj? badania nad zastosowaniem czystszych form CBD w r?nych schorzeniach, w tym chorobach serca i uk?adu kr??enia, a w szczeglno?ci chorobach mi??nia sercowego, w tym zapaleniu mi??nia sercowego i niektrych rodzajach kardiomiopatii.

Cz??? tej pracy nadal dotyczy zwierz?t i potrzeba znacznie wi?cej bada?, zanim b?dziemy mogli definitywnie powiedzie?, ?e CBD mo?e pomc w tej dziedzinie.

To oczywiste, ?e CBD ma potencja?, mwi profesor Sumnall, ale jeste?my na bardzo wczesnym etapie tych bada?. Naukowcy pracuj? nad poznaniem mo?liwo?ci tak kannabidiolu CBD jak i innych kannabinoidw w tym kannabigerolu CBG czy kannabinolu CBN. Bada? przybywa z ka?dym tygodniem i dowiadujemy si? coraz wiecej pozytywnych informacji na ich temat.

Zawsze porozmawiaj ze swoim lekarzem, je?li my?lisz o za?yciu produktu CBD w celu uzupe?nienia dotychczasowego leczenia.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top