Czy kannabidiol (CBD) mo?e leczy? objawy choroby Parkinsona?

W pierwszym na ?wiecie badaniu klinicznym naukowcy sprawdzaj?, czy kannabidiol (CBD) mo?e leczy? objawy psychozy Parkinsona.

Co to jest CBD?

CBD to zwi?zek wyst?puj?cy w ro?linie konopi. W przeciwie?stwie do innego sk?adnika, THC, CBD nie uzale?nia i nie powoduje odurzenia. Obecne metody leczenia mog? pogorszy? inne objawy choroby Parkinsona, poniewa? blokuj? receptory dopaminy w mzgu. To sprawia, ?e ??te badania s? jeszcze bardziej ekscytuj?ce, poniewa? istniej?ce informacje na temat CBD sugeruj?, ?e nie ma ono ?adnych skutkw ubocznych.

Halucynacje i urojenia

Oko?o 60% osb z chorob? Parkinsona do?wiadcza halucynacji i uroje?, co mo?e by? niepokoj?ce. U Charlesa zdiagnozowano chorob? Parkinsona w 2009 roku, a halucynacje zacz??y pojawia? si? w 2015 roku.

Charles powiedzia? o swoim do?wiadczeniu:

Zacz??em widywa? ludzi i psy. Widzia?em moj? ?on? Michele zmar?a w 2009 roku, kiedy zacz??em zauwa?a? ?agodne objawy choroby Parkinsona. Za ka?dym razem, gdy si? pojawia?a i wyci?ga?em r?k?, ?eby jej dotkn??, znika?a, pozostawiaj?c po sobie u?miech a troch? jak kot z Cheshire”

Jak kanabidiol mo?e wp?ywa? na objawy choroby Parkinsona.

Obecne metody leczenia psychozy polegaj? na blokowaniu receptorw dopaminy w mzgu, co mo?e pogorszy? inne objawy choroby Parkinsona, takie jak dr?enie. To, co jest ekscytuj?ce w kannabidiolu, to to, ?e wydaje si? dzia?a? w inny sposb, nie powoduj?c ?adnych innych skutkw ubocznych. Jednak badanie kliniczne okre?li, jak dok?adne jest to dla osb z chorob? Parkinsona.

Co dalej z kannabidiolem?

Dr Sagnik Bhattacharyya i dr Latha Velayudhan z King’s College London testuj?, czy CBD pomaga w objawach psychozy. Chc? dowiedzie? si?, jak bezpieczny jest lek, je?li ma jakie? skutki uboczne, jaki jest najlepszy sposb podawania leku i idealna dawka.

Projekt jest obecnie na etapie 1, ktry ustali bezpiecze?stwo CBD i ile ludzie powinni bra?. Charles jest jedn? z siedmiu osb, ktre do tej pory zg?osi?y si? do udzia?u. Na ten pierwszy etap naukowcy musz? zrekrutowa? 24 osoby.

Gdy naukowcy dowiedz? si?, czy CBD ?agodzi objawy psychozy, leczenie przejdzie do fazy 2 badania klinicznego na znacznie wi?ksz? skal?.

Obecnie nie ma leczenia tych objaww, ktre nie ma negatywnych skutkw.

Te pionierskie badania mog? odmieni? ?ycie osb cierpi?cych na chorob? Parkinsona z objawami psychozy.Wp?a? terazi by? cz??ci? nauki przyspieszaj?cej te prze?omowe badania.

Karol mwi:

Niektre osoby z chorob? Parkinsona maj? bardzo niepokoj?ce halucynacje i mo?e to mie? negatywny wp?yw na ich ?ycie. To nie jest lekarstwo, ale istniej? oznaki, ?e CBD mo?e pomc wielu osobom w skutkach objaww choroby Parkinsona i skutkw ubocznych lekw, ktre s? przepisane”

Ten projekt mo?e mie? ogromny wp?yw na jako?? ?ycia Charlesa i ludzi cierpi?cych na chorob? Parkinsona, ?yj?cych z halucynacjami i urojeniami. Teraz mo?esz by? cz??ci? przyspieszania prze?omowych bada?.

Argumenty za (i przeciw) konopiom

Konopie indyjskie, znane rwnie? jako marihuana lub chwast, to psychoaktywny lek wytwarzany z ro?liny konopi. Ro?nie zainteresowanie potencjalnymi skutkami terapeutycznymi, jakie mo?e mie? w przypadku choroby Parkinsona. W tym blogu przyjrzymy si? dotychczasowym dowodom.

Zaledwie tydzie? mija, kiedy nie kontaktuje si? z nami kto? z Choroba Parkinsona pytaj?c o marihuan?. Debata jest kontynuowana na platformach spo?eczno?ciowych, takich jak Facebook, Twitter, YouTube i na forach dla pacjentw z choroba Parkinsona. Przy takim zainteresowaniu tematem wydaje si?, ?e niektre osoby z t? chorob? go stosuj?, a niektre zg?aszaj? korzy?ci w zakresie ich objaww.

Ale jakie s? dowody tych osobistych historii?

Najpierw zajmijmy si? sprawami prawnymi.

Cannabis jest lekiem kontrolowanym przez klas? B w Unii Europejskiej w tym w Polsce. Posiadanie, produkcja, obrt i dostarczanie marihuany jest niezgodne z prawem poza sieciami aptek.

Warto wiedzie?, ?e Dostawa obejmuje dzielenie si? narkotykiem z kim? lub dawanie go (nawet za darmo) przyjacio?om lub krewnym. Prawo nie pozwala na wykorzystanie w obronie faktu, ?e u?ywa?e? marihuany z powodw medycznych.

Zmiany w prawie oznaczaj?, ?e leki na bazie konopi s? teraz dost?pne na recept? na okre?lone schorzenia, takie jak stwardnienie rozsiane i padaczka dzieci?ca. Jednak w rzeczywisto?ci surowe kryteria przepisywania recept oraz daj?cy si? odczu? strach niektrych lekarzy oznaczaj?, ?e dost?p do medycznych konopi dla pacjentw z Parkinsonem jest nadal nieco utrudniony.

A mo?e olej RSO?

Zmiany w postrzeganiu konopi i produktw z niej takich jak oleje CBD post?puj?. Podobnie jak regulacje unijne a nawet przepisy krajowe w niektrych pa?stwa kontynentu. To wszystko sprawia, ?e dosta? marihuan? na recept? jest coraz ?atwiej. Podobnie z jej dost?pno?ci? w apetakch.

Nieco trudniejszy dost?p jest np. w Polsce do aptecznego oleju RSO. Taki olej zawiera wysokie st??enie THC. Mo?e by? wydawany wy??cznie na recept?, a na moment pisania tego artyku?u produkuj? olej z marihuany i wydaj? wy??cznie z przepisu lekarza mo?e trzy apteki w Polsce.

Olej RSO bogaty w THC jest realnym i dobrym zamiennikiem waporyzacji konopi medycznej. W ko?cu palenie i inhalacja dymu marihuany nie s? dobre dla p?uc. Zw?aszcza rodzice dzieci leczonych kannabinoidami ch?tniej si?gaj? w?a?nie po t? posta? lekarstwa.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top