Co to jest CBD?

Cannabis sativa wytwarza kannabidiol (CBD) we w?osach gruczo?owych. CBD jest jednym z setek sk?adnikw Cannabis Sativa L. CBD samo w sobie nie powoduje haju. W temperaturze pokojowej czysty kannabidiol jest bezbarwnym, krystalicznym cia?em sta?ym.

Wed?ug raportu ?wiatowej Organizacji Zdrowia:

U ludzi CBD nie wykazuje ?adnych skutkw wskazuj?cych na potencjalne nadu?ycia lub uzale?nienie. Do tej pory nie ma dowodw na problemy zwi?zane ze zdrowiem publicznym zwi?zane ze stosowaniem czystego CBD.

CBD ma bardzo nisk? toksyczno?? i nie ma efektw psychoaktywnych ani poznawczych, dzi?ki czemu CBD jest dobrze tolerowane przez ludzi.

Historia

Kannabidiol fitokannabinoidowy (CBD) zosta? odkryty w 1940 roku.

Wysi?ki maj?ce na celu wyizolowanie aktywnych sk?adnikw konopi zosta?y podj?te w XIX wieku. Kannabidiol by? badany w 1940 roku z dzikich konopi z Minnesoty i egipskiej ?ywicy Cannabis indica. Dwie g?wne publikacje to Kanabidiol i Cannabol, sk?adniki ?ywicy Cannabis indica oraz Aktywne sk?adniki ?ywicy Cannabis indica.

Wzr chemiczny CBD zosta? zaproponowany z metody izolacji go z dzikich konopi. Okre?lono jego struktur? i stereochemi? w 1963 przez dr Mechoulam i Shvo.

Efekty CBD

CBD wykazuje szereg efektw, w tym przeciwdrgawkowe, uspokajaj?ce, nasenne, przeciwpsychotyczne, przeciwzapalne i neuroprotekcyjne.

Biologiczne dzia?anie CBD mo?na jednak przypisa? jego wewn?trznej aktywno?ci bez udzia?u receptorw kannabinoidowych. Poniewa? CBD nie ma niepo??danych efektw psychotropowych psychoaktywnego fitokannabinoidu Tetrahydrokannabinolu (THC), stanowi jeden z najbardziej terapeutycznie u?ytecznych bioaktywnych sk?adnikw Cannabis sativa.

Doniesiono, ?e CBD zmniejsza l?k w badaniach i badaniach klinicznych.

Wed?ug bada? nad bezsenno?ci? CBD mo?e pomc ludziom zasn?? i pozosta? w stanie u?pienia.

Badania sugeruj?, ?e CBD mo?e pomc w zmniejszeniu stanu zapalnego i przewlek?ego blu. Inne badania wskazuj?, ?e CBD mo?e hamowa? bl zapalny i neuropatyczny, ktre s? trudne do leczenia. Niektre badania na ludziach sugeruj?, ?e CBD mo?e w pewnych warunkach zmniejszy? apetyt na tyto? i heroin?. Wed?ug modeli uzale?nienia od zwierz?t mo?e rwnie? zmniejszy? apetyt na alkohol, konopie indyjskie, opiaty i ?rodki pobudzaj?ce.

Jak spo?ywa? CBD

Aby kannabidiol sta? si? biodost?pny, mo?na go przyjmowa? wewn?trznie poprzez wdychanie dymu z konopi lub waporyzacj?, doustnie przez po?ykanie lub podj?zykowo przez rozpylanie.

W niewielu badaniach wykorzystano inne drogi, takie jak doodbytnicze, przezskrne, krople do oczu, aerozole i do?ylne.

Farmakokinetyka CBD jest do?? z?o?ona i pod wieloma wzgl?dami jest podobna do farmakokinetyki ?9-THC.

Doustna dawka CBD ma biodost?pno?? od 13% do 19%, podczas gdy wdychanie CBD ma biodost?pno?? oglnoustrojow? 31% (zakres 11-45%). CBD z ?atwo?ci? przekracza barier? krew-mzg.

Gdy CBD 10 mg/kg/dzie? podawano przewlekle, ?rednie st??enie w osoczu wynosi?o 5,911,2 ng/ml.

Ko?cowy okres p?trwania CBD wynosi oko?o 9 godzin i jest wydalany g?wnie z moczem.

Produkty zawieraj?ce CBD przegl?d

CBD jest wysoce lipofilny i zwykle dostarczany jest jako preparat olejowy. Mo?e by? dostarczany jako olej CBD o pe?nym spektrum, ktry zawiera wszystkie cz?steczki wyekstrahowane z ro?liny, lub jako olej o szerokim spektrum, w ktrym usuwa si? THC ale wzbogaca preparat o dodatkowe terpeny.

Obecnie na rynku dost?pnych jest wiele produktw CBD, takich jak krople konopne, kapsu?ki cbd, dra?etki do ssania czy gumisie ?elowe, niezliczone artyku?y spo?ywcze a nawet kryszta?y 99% czystego CBD.

Podobnie jak w przypadku napojw energetycznych i batonw proteinowych, produkty spo?ywcze i napoje mog? by? nasycane CBD jako alternatywna metoda przyjmowania.

W 2018 roku Agencja ds. ?ywno?ci i Lekw zatwierdzi?a Epidiolex do leczenia dwch rodzajw padaczki w Stanach Zjednoczonych.

CBD i sport

Kannabidiol by? u?ywany przez profesjonalnych i amatorskich sportowcw w r?nych dyscyplinach i krajach, a ?wiatowa Agencja Antydopingowa usun??a CBD z listy zakazanych substancji. Agencja Antydopingowa Stanw Zjednoczonych i Agencja Antydopingowa Zjednoczonego Krlestwa nie maj? polityki anty-CBD. Agencja brytyjska stwierdzi?a, ?e: CBD nie znajduje si? obecnie na Li?cie Zabronionych ?wiatowej Agencji Antydopingowej. W rezultacie dozwolone jest u?ywanie go w sporcie, chocia? zamierzone korzy?ci s? niejasne i nie s? poparte dowodami klinicznymi. Wszystkie inne kannabinoidy (w tym mi?dzy innymi konopie indyjskie, haszysz, marihuana i THC) s? zabronione podczas zawodw. Intencj? przepisw jest zakazanie kannabinoidom, ktre aktywuj? te same receptory w mzgu, co THC.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top