Czym jest marihuana?

Konopie indyjskie s? u?ywane od czasów staro?ytnych i pochodz? z ro?liny Cannabis sativa. Jest znany jako lek psychoaktywny, co oznacza, ?e ??wp?ywa na funkcjonowanie mózgu i powoduje zmiany w percepcji, nastroju, ?wiadomo?ci lub zachowaniu. Zawiera co najmniej 85 z?o?onych substancji chemicznych zwanych kannabinoidami i uwa?a si?, ?e w szczególno?ci 2 s? odpowiedzialne za jego dzia?anie: …

Czym jest marihuana? Czytaj dalej »

Czy kannabidiol (CBD) mo?e leczy? objawy choroby Parkinsona?

W pierwszym na ?wiecie badaniu klinicznym naukowcy sprawdzaj?, czy kannabidiol (CBD) mo?e leczy? objawy psychozy Parkinsona. Co to jest CBD? CBD to zwi?zek wyst?puj?cy w ro?linie konopi. W przeciwie?stwie do innego sk?adnika, THC, CBD nie uzale?nia i nie powoduje odurzenia. Obecne metody leczenia mog? pogorszy? inne objawy choroby Parkinsona, poniewa? blokuj? receptory dopaminy w mózgu. …

Czy kannabidiol (CBD) mo?e leczy? objawy choroby Parkinsona? Czytaj dalej »

Jak u?ywa? oleju CBD?

Istnieje wiele ró?nych sposobów na cieszenie si? olejem konopnym CBD. Mo?esz wzi?? krople oleju doustnego pod j?zyk. Mo?na go stosowa? miejscowo jako krem ??lub balsam. Mo?esz spróbowa? go jako jadalnego, w postaci gumy do ?ucia lub gumowatej s?odkiej postaci. Mo?esz te? wzi?? go jako ?elow? kapsu?k? podobn? do codziennych witamin. Krople CBD doustne i guma …

Jak u?ywa? oleju CBD? Czytaj dalej »

Jakie s? zalety CBD dla zwierz?t domowych?

Powszechnie wiadomo, ?e praktycznie wszystkie zwierz?ta posiadaj? uk?ad endokannabinoidowy, który jest niezb?dny do utrzymania homeostazy (tj. zdolno?ci do samoregulacji) wielu narz?dów. Znajdujemy go w rybach, gadach, ptakach i ssakach; nawet u robaków, pijawek i najwyra?niej nawet prymitywnych bezkr?gowców, w tym Hydry, by?y w nie wyposa?one. W naturze wydaje si?, ?e tylko owady nie maj? tego …

Jakie s? zalety CBD dla zwierz?t domowych? Czytaj dalej »

Jak zrobi? napar z kwiatów CBD?

Jest wiele sposobów na spo?ywanie kwiatów CBD: przez inhalacj?, napar, olej konopny CBD, nalewk?, plastry do stosowania miejscowego, kapsu?ki CBD. Dzisiaj chcemy Ci powiedzie?, jak zrobi? pyszny napar z marihuany CBD w domu: prosty, skuteczny i bardzo zdrowy przepis na zio?ow? herbatk? konopn?! Szczegó?y, o których nale?y pami?ta? przed przygotowaniem naparu Ka?dy sposób spo?ywania CBD …

Jak zrobi? napar z kwiatów CBD? Czytaj dalej »

Konopie indyjskie, THC i CBD, co jest czym?

Kiedy widzimy p?ki marihuany, trudno (je?li nie prawie niemo?liwe) zidentyfikowa?, czy jest to CBD czy THC. W rzeczywisto?ci oba akronimy odnosz? si? do najbardziej znanych kannabinoidów obecnych w konopiach indyjskich, oprócz wielu innych (istnieje ich oko?o 140). Konopie i konopie (ro?liny z tej samej rodziny) by?y u?ywane od tysi?cleci w wielu cywilizacjach do celów rekreacyjnych …

Konopie indyjskie, THC i CBD, co jest czym? Czytaj dalej »

Co to jest CBD?

Cannabis sativa wytwarza kannabidiol (CBD) we w?osach gruczo?owych. CBD jest jednym z setek sk?adników Cannabis Sativa L. CBD samo w sobie nie powoduje haju. W temperaturze pokojowej czysty kannabidiol jest bezbarwnym, krystalicznym cia?em sta?ym. Wed?ug raportu ?wiatowej Organizacji Zdrowia: „U ludzi CBD nie wykazuje ?adnych skutków wskazuj?cych na potencjalne nadu?ycia lub uzale?nienie…. Do tej pory …

Co to jest CBD? Czytaj dalej »

Scroll to Top