7 faktw na temat CBD, ktre mog? Ci? zaskoczy?

1. ?agodzenie blu w trakcie i po treningu

?wiczenia s? ?atwiejsze dzi?ki zaletom oleju CBD. W wyniku intensywnego dzia?ania olej CBD pomaga zmniejszy? gromadzenie si? glutaminianu. Poniewa? CBD u?atwia znalezienie w?a?ciwej wewn?trznej rwnowagi organizmu, pozwala mu lepiej radzi? sobie z blem i stanem zapalnym. Jego w?a?ciwo?ci przeciwzapalne sprawiaj?, ?e CBD jest skuteczne w leczeniu krtkotrwa?ych problemw blowych i d?ugotrwa?ych urazw z przeszywaj?cym blem.

2. Popraw swoje zdrowie psychiczne

Chocia? uk?ad endokannabinoidowy (ECS) istnieje od ponad 500 milionw lat, naukowcy odkryli jego podstawow? funkcj? dopiero kilkadziesi?t lat temu. W 1998 roku profesor Di Marzo podsumowa? podstawowe funkcje ECS jako odpr?? si?, jedz, ?pij, zapomnij i chro?.

Nawet je?li nie spo?ywasz produktw CBD ani marihuany, ECS jest niezb?dne do prawid?owego funkcjonowania Twojego organizmu. Do prawid?owego funkcjonowania uk?adu endokannabinoidowego potrzebne s? trzy kluczowe sk?adniki: receptory kannabinoidowe, endokannabinoidy i enzymy metaboliczne.

CBD mo?e zmieni? sposb, w jaki receptory mzgowe reaguj? na serotonin?, zmniejszaj?c l?k i uczucie stresu. Stres i niepokj mog? spowodowa?, ?e mzg wyda alert alarmowy. Poprzez modulowanie homeostazy system endokannabinoidowy (ECS) jest w stanie obej?? ten alarm i przywrci? rwnowag?. Co wi?cej, d?ugoterminowe badanie opublikowane w Journal of Alzheimer’s Disease wykaza?o, ?e CBD mo?e pomc w zapobieganiu spadkowi funkcji poznawczych.

3. Promuj jako?? snu

Osoby, ktre maj? trudno?ci ze snem z powodu stresu, bezsenno?ci lub l?ku, mog? odnie?? korzy?ci z oleju CBD. Brak dobrej jako?ci snu mo?e prowadzi? do powa?niejszych problemw zdrowotnych, poniewa? organizm sam si? regeneruje podczas snu.

Ponadto CBD mo?e pomc zmniejszy? l?k i bl, ktre mog? zak?ca? spokojny sen. Istnieje rwnie? mo?liwo??, ?e sen mo?e ulec poprawie w wyniku zmniejszenia niektrych objaww.

4. Piel?gnacja skry

Badania wykaza?y ?e CBD mo?e by? przydatne w leczeniu niektrych typowych objaww chorb skry, takich jak sucho?? i sw?dzenie. W?a?ciwo?ci przeciwzapalne CBD mog? by? szczeglnie przydatne w zmniejszaniu potencjalnych czynnikw wywo?uj?cych egzem?, zapalenie skry i ?uszczyc?.

Produkty kosmetyczne bogate w CBD s? silnymi przeciwutleniaczami i ?rodkami przeciwzapalnymi. Telomery skracaj? si? w wyniku stresu oksydacyjnego, a zdolno?? skry do produkcji kolagenu i elastyny ??jest zmniejszona. W wyniku stanu zapalnego skra staje si? zaczerwieniona i bolesna, a tak?e sk?onna do tr?dziku. CBD mo?e by? rwnie? skuteczny w walce z tr?dzikiem, poniewa? pomaga zmniejszy? produkcj? sebum w skrze. Korzy?ci zdrowotne CBD dla skry wynikaj? z jego modulacji uk?adu endokannabinoidowego (ECS).

5. Olej CBD jest naturalnym antydepresantem

Modele zwierz?ce szeroko wykaza?y dzia?anie przeciwdepresyjne CBD. Wp?yw CBD na te receptory w mzgu wytworzy? zarwno dzia?anie przeciwdepresyjne, jak i przeciwl?kowe w badaniu na zwierz?tach z 2014 roku. Zgodnie z przegl?dem istniej?cych bada? z 2018 r. CBD ma dzia?anie antystresowe, ktre mo?e zmniejsza? depresj? zwi?zan? ze stresem.

Serotonina jest neuroprzeka?nikiem, ktry reguluje nastrj i zachowania spo?eczne, a olej CBD z nim wsp?dzia?a. Co wi?cej, CBD mo?e mie? mniej skutkw ubocznych ni? antydepresanty. Skutki uboczne lekw przeciwdepresyjnych obejmuj? bezsenno??, zaburzenia seksualne, wahania nastroju i pobudzenie. Je?li chodzi o CBD, nie wykazywa? podobnych problemw. Nale?y zauwa?y?, ?e CBD nie zast?puje lekw przeciwdepresyjnych, nawet je?li mo?e mie? w stosunku do nich pewne korzy?ci. Nigdy nie nale?y przerywa? przyjmowania przepisanych lekw bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.

6. Potencja? przeciwnowotworowy

Innym wa?nym powodem, dla ktrego olej CBD zosta? pozytywnie przyj?ty w niektrych cz??ciach ?rodowiska medycznego, jest jego widoczny wp?yw na raka i wzrost guza.

Istniej? szeroko zakrojone badania przedkliniczne wskazuj?ce, ?e CBD jest skutecznym ?rodkiem przeciwnowotworowym, zarwno sam, jak i w po??czeniu z innymi kannabinoidami, chemioterapi? i radioterapi?.

Przeciwutleniacze w oleju konopnym CBD rwnie?zapewniaj? w?a?ciwo?ci antymutagenne i zmniejszaj? ryzyko zachorowania na raka u u?ytkownikw.

7. Sprawia, ?e ??komrki mzgowe rosn?

Oprcz ochrony komrek mzgowych konopie indyjskie (CBD) stymuluj? wzrost neuronw, proces zwany neurogenez?. Istniej? dwa obszary hipokampa, ktre nieustannie wytwarzaj? nowe neurony: strefy podziarniste zakr?tu z?batego i strefy podkomorowe komr bocznych. Receptory konopi (CB1) s? obfite w tych obszarach mzgu. Zarwno w neurogenezie embrionalnej, jak i doros?ej receptory CB1 stymuluj? tworzenie nowych neuronw, podkre?laj?c centraln? rol? uk?adu endokannabinoidowego. CBD wzmacnia sygnalizacj? CB1 poprzez inne ?cie?ki ni? THC, ktre wi??e si? bezpo?rednio z CB1. CBD i THC s? neurogenne, co sprzyja tworzeniu nowych neuronw.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top